پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، کباب ترکی گوشت، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، ادویه مخصوص

تومان130,000.00
پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، کباب ترکی گوشت، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، ادویه مخصوص

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ،ادویه مخصوص

پیتزا مخصوص دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر، پپرونی، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، ادویه مخصوص

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، کباب ترکی مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، ادویه مخصوص

پیتزا مرغ و قارچ دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، کباب ترکی مرغ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، ادویه مخصوص

پیتزا میکس گوشت و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، کباب ترگی گوشت و مرغ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، ادویه مخصوص

پیتزا میکس گوشت و مرغ دو نفره

خمیر پیتزا ایتالیایی، کباب ترگی گوشت و مرغ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ، ادویه مخصوص